Træarter

Hvilke træarter giver mest varme ?

Alle træarter kan bruges. 1 kg trætørstof afgiver stort set samme varme, uanset hvilken træart, der er tale om. 1 kg helt tørt træ svarer til ca. 0,5 liter olie.

Men jo tungere træ, jo større varmeværdi – når der man forudsætter at vandindholdet er det samme. Teknisk set er det den såkaldte tørrumvægt, der betyder noget.

Herunder er en tabel over den normale, gennemsnitlige tørrumvægt for de almindeligste træarter (det bemærkes, at især nåletræerne varierer betydeligt afhængig af vækstforholdene – hurtigtvokset træ er lettest og dermed dårligst). Tallet angiver vægten i kilo for en liter helt vandfrit træ:

Avnbøg - 0,79

Robinie - 0,73

Bøg -      0,68

Ask -      0,65

Eg-         0,65

Ahorn-    0,60

Birk-       0,60

Bjergfyr- 0,54

Pil-          0,52

Rødel, lind, skovfyr- 0,49

Douglas-  0,47

Rødgran, cypres-0,43

Sitka, ædelgran, poppel-0,41

Thuja- 0,34

Blandt de bedste er altså avnbøg, bøg, ask og eg, mens f.eks. poppel og det meste nåletræ er noget ringere.

Hvis man selv laver dit brænde, kan det således bedst betale sig at bruge sin tid på de træarter, der står øverst på listen. Der skal dog også tages hensyn til pris, tilgængelighed og flækegnethed.
I Norge og Sverige har man med stor fornøjelse fyret med fyr og gran i mange år. Det kan man også gøre herhjemme. Der skal generelt advares mod at fyre med trykimprægneret og malet træ som er uegnet til fyring af hensyn til forureningen. Spånplader og andet, der indeholder lim er også uegnet fyring, ligeledes er papir i større mængder, mælkekartoner og andet affald.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger


Definition af Brandværdi (varmeværdi)
En træarts brandværdi er et udtryk for hvor meget varme, der udvikles ved fuldstændig forbrænding af  1 kg af træarten.

Varmeværdi for nåletræ contra løvtræ; Nåletræ(5,4 kWh) har en større varmeværdi end løvtræ(5,0 kWh) pga. nåletræs indhold af harpiks.
Ved fyrring med træ i brændeovn ser det dog ud til at løvtræ har større varmeværdi, da tørstofindholdet for løvtræ er større end for nåletræ.
Man skal altså ikke fylde så meget træ i sin brændeovn,hvis man bruger løvtræ,som hvis man bruger nåletræ,for at opnå samme varmeeffekt.